Facebook

Find Job

Growing Support Consultant

 

Job Description

Your contractual location will be one of our regional hubs, however there will be an opportunity to explore and agree remote working arrangements which strike the right balance for you and the Trust. The role will also involve travel to properties or regional hubs to meet with stakeholders and to carry out work.

Eich lleoliad cytundebol fydd un o'n hybiau rhanbarthol, fodd bynnag bydd cyfle i archwilio a chytuno ar drefniadau gweithio o bell sy'n taro'r cydbwysedd cywir ar eich cyfer chi a'r Ymddiriedolaeth. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys teithio i eiddo neu hybiau rhanbarthol i gwrdd â rhanddeiliaid er mwyn cyflawni gwaith.

We are seeking an individual with a passion for service leadership to work with our Wales regional team to raise funds through membership promotion to protect and care for places so people and nature can thrive. This is a full time role though we would consider a part time or job share application. This can be discussed further at the interview stage

You'll bring enthusiasm and specialist knowledge on service, fundraising and membership promotion to enable us to deliver our ambitious plans for our places across the region. Supporting colleagues to be innovative and creative you'll look to maximise visitor/membership opportunities to generate income.

INTERVIEWS: FRIDAY 28 JANUARY 2022

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â brwdfrydedd am arweinyddiaeth gwasanaeth i weithio gyda'n tîm rhanbarthol yng Nghymru i godi arian drwy hyrwyddo aelodaeth ar gyfer gwarchod a gofalu am leoedd er mwyn i bobl a natur ffynnu. Mae hon yn swydd llawn amser ond byddem yn ystyried cais rhan amser neu rannu swydd. Gellir trafod hyn ymhellach yn ystod y cyfweliad

Byddwch yn dod â'ch brwdfrydedd a'ch gwybodaeth arbenigol am wasanaeth, codi arian a hyrwyddo aelodaeth er mwyn ein galluogi i gyflwyno'n cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer ein lleoedd ar draws y rhanbarth. Drwy gefnogi cydweithwyr i fod yn arloesol a chreadigol byddwch yn edrych tuag at fanteisio ar gyfleoedd ymwelwyr/aelodaeth i'r eithaf er mwyn cynhyrchu incwm.

CYFWELIADAU: DYDD GWENAR 28 IONAWR 2022

What it's like to work here

The National Trust Consultancy is the home to specialists in every field of our work. A national consultancy, where resources are shared across disciplines and boundaries, it's proving to be a great repository of skills, talent and experience. The diversity and quality of expertise within the Consultancy will enable our properties and places to benefit from an extraordinary range of creative and innovative thinking, as well as deep expertise in all matters relating to our twin purpose of caring for the nation's heritage and landscapes, and making these accessible to all. You'll be based at one of our hubs though hybrid working is supported and encouraged as appropriate. You will provide advice, expertise and support for our teams in our places across Wales and will also link in with a network of Growing Support experts based in our central office and throughout England and Northern Ireland.

Mae Gwasanaeth Ymgynghori'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gartref i arbenigwyr ym mhob maes o'n gwaith. Gwasanaeth ymgynghori cenedlaethol, lle rhennir adnoddau ar draws disgyblaethau a ffiniau, sy'n profi i fod yn gronfa werth chweil o sgiliau, doniau a phrofiadau. Bydd amrywiaeth ac ansawdd yr arbenigedd o fewn y Gwasanaeth Ymgynghori yn galluogi ein heiddo a lleoedd i elwa ar ystod ryfeddol o feddylfryd creadigol ac arloesol, yn ogystal ag arbenigedd dwfn ym mhob mater yn ymwneud â'n diben dwbl o ofalu am dreftadaeth a thirweddau'r genedl, a gwneud y rhain yn hygyrch i bawb. Byddwch wedi eich lleoli yn un o'n hybiau ond cefnogir ac anogir gweithio hybrid fel bo'n briodol. Byddwch yn darparu cyngor, arbenigedd a chefnogaeth i'n timau yn ein lleoliadau ledled Cymru a byddwch hefyd yn cysylltu â rhwydwaith o arbenigwyr Datblygu Cefnogaeth sydd wedi eu lleoli yn ein swyddfa ganolog a ledled Lloegr a Gogledd Iwerddon.

What you'll be doing

As one of our team of Growing Support Consultants you'll develop best practice in service leadership, fundraising and membership promotion, including both recruitment and retention. You'll support your operational colleagues on maximising opportunities to support the region to meet nationally agreed targets, constantly evaluating progress and making changes when needed.

You'll maintain a membership promotion plan and be continually looking for strategic opportunities. Using your external knowledge, you'll use data and supporter intelligence to make informed decisions and contribute to business plans at property level, identifying needs and resources required to deliver service leadership and growing support objectives.

You'll be the expert in your area and will provide support to peers and Whole Trust teams as well as operations. Working collaboratively with colleagues you'll design and co-deliver great membership training programmes. You'll help to build capability of colleagues in areas such as Gift Aid on entry and other elements of the visitor welcome at our places to help us grow support for our cause. Inspiring others through role modelling and sharing best practice.

You'll be creative in your approach and deploy resources effectively to achieve the best results. You'll always be looking for the next opportunity and be thinking about how you can maximise your success.

Please also read the full role profile attached to this advert.

Fel un o'n tîm o Ymgynghorwyr Datblygu Cefnogaeth byddwch yn datblygu arfer gorau mewn arweinyddiaeth gwasanaeth, codi arian a hyrwyddo aelodaeth, gan gynnwys recriwtio a chadw. Byddwch yn cefnogi eich cydweithwyr gweithredol i fanteisio ar gyfleoedd i gefnogi'r rhanbarth i gyflawni targedau cenedlaethol cytunedig i'r eithaf, gan werthuso cynnydd yn gyson a gwneud newidiadau pan fo angen.

Byddwch yn cynnal cynllun hyrwyddo aelodaeth ac yn chwilio am gyfleoedd strategol yn barhaus. Gan ddefnyddio eich gwybodaeth allanol, byddwch yn defnyddio deallusrwydd o ddata a chefnogwyr i wneud penderfyniadau deallus a chyfrannu at gynlluniau busnes ar lefel eiddo, nodi anghenion ac adnoddau sydd eu hangen ar gyfer darparu arweinyddiaeth gwasanaeth ac amcanion datblygu cefnogaeth.

Byddwch yn arbenigwr yn eich maes gan ddarparu cefnogaeth i'ch cyfoedion a thimau Ymddiriedolaeth Gyfan yn ogystal â gweithrediadau. Gan weithio ar y cyd gyda chydweithwyr byddwch yn dylunio ac yn cyd-ddarparu rhaglenni hyfforddi aelodaeth gwych. Byddwch yn helpu i ddatblygu sgiliau cydweithwyr mewn meysydd megis Rhodd Cymorth ar fynediad ac elfennau eraill o'r elfen croesawu cwsmeriaid yn ein lleoedd er mwyn ein galluogi i ddatblygu'r gefnogaeth ar gyfer ein hachos. Ysbrydoli eraill drwy fod yn esiampl dda a rhannu arferion gorau.

Byddwch yn greadigol eich ffordd ac yn gallu trefnu adnoddau'n effeithiol er mwyn cyflawni'r canlyniadau gorau. Byddwch wastad yn chwilio am y cyfle nesaf ac yn meddwl sut allwch chi ddatblygu'ch llwyddiant i'r eithaf.

Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil rôl llawn ynghlwm â'r hysbyseb hon.

Who we're looking for

In your application please provide details of how you meet the criteria for this role.

 • An excellent working knowledge of service leadership and how this connects to growing support through supporter engagement
 • Excellent communication, influencing and negotiation skills
 • Strong demonstrable consulting skills of listening, building trust and acting to deliver a high quality service
 • Strong technical knowledge of customer service, membership promotion and fundraising
 • An understanding of property infrastructures, audience types and the visitor journey to identify what interventions and interactions are needed and when, to maximise supporter engagement
 • The ability to innovate and develop a plan to deliver stretching targets based on data & support intelligence whilst maintaining a strategic overview
 • Willingness to travel to properties in remote locations

Yn eich cais rhowch fanylion ynghylch sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf ar gyfer y swydd hon.

 • Gwybodaeth ymarferol ragorol o arweinyddiaeth gwasanaeth a sut mae hyn yn cysylltu â'r datblygiad mewn cefnogaeth drwy'r ymgysylltiad cefnogwyr
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a thrafod cadarn
 • Sgiliau ymgynghori amlwg a chadarn o wrando, magu hyder a gweithredu i gyflawni gwasanaeth o ansawdd uchel
 • Gwybodaeth dechnegol gadarn am wasanaeth cwsmer, hyrwyddo aelodaeth a chodi arian
 • Dealltwriaeth o seilweithiau eiddo, mathau o gynulleidfa a thaith yr ymwelydd er mwyn adnabod pa ymyriadau ac ymgysylltiadau sydd eu hangen a phryd, ar gyfer datblygu ymgysylltiad cefnogwyr i'r eithaf
 • Y gallu i arloesi a datblygu cynlluniau ar gyfer cyflawni targedau ymestynnol yn seiliedig ar ddeallusrwydd data a chefnogaeth tra'n cynnal trosolwg strategol
 • Parodrwydd i deithio i eiddo mewn lleoliadau anghysbell

Apply for Job
Apply for Job

Job Overview

 • category

  Location

  Wales
 • category

  Employment Type

  Permanent
 • category

  Sector

  Business Intelligence & Analytics Television, Cinema & Radio New Media & Social Media Media PR & Communication
 • category

  Recruiter Type

  Recruitment Agency
 • Offered Salary

  40564
 • Company Profile

Share :


Register your CV

Upload your CV today and be found by the best media companies. Don’t miss out!