Facebook

Find Job

Archaeologist

 

Job Description

We are offering a fantastic opportunity for an experienced Archaeologist to join our collaborative Wales Consultancy team

As an established Archaeologist you will be expected to provide advice and expertise in all aspects of the care, interpretation and presentation of historic landscapes, monuments, and buildings to support National Trust Cymru properties across our South Wales portfolios.

You will champion the historic environment from stately homes and designed landscapes, to multi-period Scheduled Monuments and extensive areas of land in the care of National Trust Cymru.

Salary: £40,071 per annum (pro rata)

Hours: 15 hours per week

Contract: 12-month fixed term maternity cover contract.

This is a fixed term contract due to end when the previous employee returns from maternity leave. At this point we cannot confirm exactly how long this contract will last, but it is unlikely to be more than 12 months

INTERVIEWS: 27 September 2021

Crynodeb

Rydym yn cynnig cyfle gwych i Archaeolegydd profiadol ymuno â thîm cydweithredol ein Gwasanaeth Ymgynghori yng Nghymru

Fel Archaeolegydd profiadol bydd disgwyl i chi ddarparu cyngor ac arbenigedd ym mhob agwedd ar ofalu, dehongli a chyflwyno tirweddau, henebion ac adeiladau hanesyddol i gefnogi eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru ledled ein portffolios yn ne Cymru.

Byddwch yn hyrwyddo'r amgylchedd hanesyddol o blastai a thirweddau wedi'u dylunio, i Henebion Cofrestredig o gyfnodau amrywiol ac ardaloedd helaeth o dir yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Cyflog: £40,071 y flwyddyn (pro rata)

Oriau: 15 awr yr wythnos

Contract: Contract cyfnod penodol 12 mis (cyflenwi cyfnod mamolaeth)

CYFWELIADAU: Dydd Llun 9ed Awst 2021

What it's like to work here
We're bigger than you think, we're more complicated than we appear and we're larger scale than you'd imagine. We've got passionate people in all our teams, and we've got so much more we want to achieve. We're for ever, for everyone and we really mean that. We don't want to stop at 5.5 million members and we want everyone to feel welcome and enjoy access to our places, so we need to reach new audiences in ways that are meaningful and relevant to them without losing the hearts and minds of those that are already with us.

This post is currently working remotely due to Covid-19 restrictions. Once our offices re-open we will return to working from the office, our properties or regional hubs but this is unlikely to exceed an average of 2 days per week. There will be an opportunity to explore and agree remote working arrangements which strike the right balance for you and the Trust.

The National Trust Consultancy is the home to specialists in every field of our work. A national consultancy, where resources are shared across disciplines and boundaries, a great repository of skills, talent, and experience. The diversity and quality of expertise within the Consultancy enables our properties and places to benefit from an extraordinary range of creative and innovative thinking, as well as deep expertise in all matters relating to our twin purpose of caring for the nation's heritage and landscapes, and making these accessible to all.

Sut beth yw gweithio yma

Rydym yn fwy nag y tybiwch, rydym yn fwy cymhleth nag yr ymddangoswn ac rydym ar raddfa fwy nag y dychmygwch. Mae gennym bobl angerddol ym mhob un o'n timau, ac mae gennym lawer mwy yr hoffem ei gyflawni. Rydym i bawb, am byth ac rydym wir yn golygu hynny. Nid ydym eisiau bodloni ar 5.5 miliwn o aelodau a hoffem i bawb deimlo bod croeso iddynt a mwynhau mynediad i'n lleoedd, felly mae angen i ni gyrraedd cynulleidfaoedd newydd mewn ffyrdd sy'n ystyrlon a pherthnasol iddynt heb golli calonnau a meddyliau'r rheiny sydd eisoes gyda ni.

Mae deiliad y swydd hon yn gweithio o bell ar hyn o bryd o ganlyniad i gyfyngiadau Covid-19. Ar ôl i'n swyddfeydd ailagor, byddwn yn dychwelyd i weithio o'r swyddfa, ein heiddo neu hybiau rhanbarthol, ond nid yw'n debygol y bydd hyn am fwy na 2 ddiwrnod yr wythnos ar gyfartaledd. Bydd cyfle i archwilio a chytuno ar drefniadau gweithio o bell sy'n sicrhau'r cydbwysedd cywir i chi a'r Ymddiriedolaeth.

Mae Gwasanaeth Ymgynghori'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gartref i arbenigwyr ym mhob maes o'n gwaith. Gwasanaeth ymgynghori cenedlaethol, lle rhennir adnoddau ar draws disgyblaethau a ffiniau, sy'n profi i fod yn gronfa werth chweil o sgiliau, doniau a phrofiadau. Mae amrywiaeth ac ansawdd yr arbenigedd o fewn y Gwasanaeth Ymgynghori yn galluogi ein heiddo a lleoedd i elwa ar ystod ryfeddol o feddylfryd creadigol ac arloesol, yn ogystal ag arbenigedd dwfn ym mhob mater yn ymwneud â'n diben dwbl o ofalu am dreftadaeth a thirweddau'r genedl, a gwneud y rhain yn hygyrch i bawb.

What you'll be doing
You will provide a consultancy service in archaeology which will include responding to requests for information, advice, and hands-on support to meet the needs and demands of your clients. You will contribute to strategic plans, identifying archaeological opportunities, needs and resources required to deliver property objectives and improve the condition of heritage assets.

You will recommend, commission, and supervise specialist contractors undertaking archaeological work on behalf of the National Trust. You will provide expert advice to ensure projects are completed to an appropriate professional standard and any impacts on the historic environment are mitigated.

As a strong communicator, you will champion the work of the National Trust in archaeology externally, building partnerships, identifying funding opportunities, and inspiring people in order to raise the organisation's profile with existing and new audiences.

Beth y byddwch yn ei wneud

Byddwch yn darparu gwasanaeth ymgynghori mewn archaeoleg a fydd yn cynnwys ymateb i geisiadau am wybodaeth, a rhoi cyngor a chefnogaeth ymarferol i fodloni anghenion a gofynion eich cleientiaid. Byddwch yn cyfrannu at gynlluniau strategol, gan adnabod cyfleoedd archaeolegol ac anghenion ac adnoddau sy'n ofynnol i gyflawni amcanion eiddo a gwella cyflwr asedau treftadaeth.

Byddwch yn argymell, comisiynu, a goruchwylio contractwyr arbenigol i ymgymryd â gwaith archaeolegol ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Byddwch yn darparu cyngor arbenigol i sicrhau bod prosiectau yn cael eu cwblhau i safon broffesiynol briodol a bod unrhyw effeithiau ar yr amgylchedd hanesyddol yn cael eu lliniaru.

Fel cyfathrebwr cryf, byddwch yn hyrwyddo gwaith yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn archaeoleg yn allanol, gan adeiladu partneriaethau, adnabod cyfleoedd cyllid, ac ysbrydoli pobl er mwyn codi proffil y sefydliad gyda chynulleidfaoedd hen a newydd.

Who we're looking for
You're an archaeology professional with a passion for your subject. In order to be successful in this role, you'll need to have:
A thorough knowledge of archaeological care, interpretation and presentation of landscapes, historic places and buildings
A customer focused approach and the ability to easily enthuse others to share your passion Up to date knowledge of any innovations in the profession, and the skills to put them into practice
Up-to-date knowledge of relevant legislation, current issues policy, practice, and guidance
The ability, know-how and enthusiasm to influence and negotiate
Excellent people skills, to enable you to work well with our consultancy team, property teams and interest groups
Enthusiasm and deep-rooted knowledge, you're always ready to share your knowledge and experience
The ability to be a brilliant champion for our archaeological and historic landscapes across this diverse landscape
Please also read the full role profile attached to this advert

Rydych yn weithiwr archaeoleg proffesiynol gydag angerdd am eich pwnc. I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, rhaid i chi feddu ar y canlynol:
Gwybodaeth drylwyr am ofalu, dehongli a chyflwyno tirweddau, lleoedd hanesyddol ac adeiladu yn nhermau archaeolegol
Ymagwedd sy'n canolbwyntio ar y cwsmer a'r gallu i ysgogi eraill yn hawdd, i rannu eich angerdd Gwybodaeth gyfredol am unrhyw ddatblygiadau arloesol yn y proffesiwn, a'r sgiliau i'w rhoi ar waith
Gwybodaeth gyfredol am ddeddfwriaeth berthnasol a materion, polisïau, arferion a chanllawiau presennol
Gallu, gwybodaeth a brwdfrydedd i ddylanwadu a negodi
Sgiliau pobl rhagorol, i'ch galluogi i weithio'n dda gyda thîm ein gwasanaeth ymgynghori, timau eiddo a grwpiau â buddiant
Brwdfrydedd a gwybodaeth drylwyr, bob amser yn barod i rannu eich gwybodaeth a phrofiad
Gallu i fod yn hyrwyddwr gwych i'n tirweddau archaeolegol a hanesyddol ar draws y dirwedd amrywiol hon
Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil rôl llawn ynghlwm â'r hysbyseb hwn

Apply for Job
Apply for Job

Job Overview

 • category

  Location

  Wales
 • category

  Employment Type

  Permanent
 • category

  Sector

  Business Intelligence & Analytics Television, Cinema & Radio New Media & Social Media Media PR & Communication
 • category

  Recruiter Type

  Recruitment Agency
 • Offered Salary

  40071
 • Company Profile

Share :


Register your CV

Upload your CV today and be found by the best media companies. Don’t miss out!