Facebook

Find Job

Food & Beverage Assistant Manager

 

Job Description

You will be leading the Food & Beverage team alongside the F&B manager, coaching, nurturing, and developing the team to deliver fantastic service to our visitors.

The hours: 37.5 hours per week, Average shift 9am - 5pm. There are no split shifts and evenings as we are predominately a day business, includes weekends.

The salary: £25,662 per annum, Inc 33 days annual leave, company pension scheme, plus other benefits

Duration: This is a permanent position, with the opportunity to progress

Byddwch yn arwain y tîm Bwyd a Diod ochr yn ochr â'r rheolwr F&B, hyfforddi, meithrin a datblygu'r tîm i ddarparu gwasanaeth gwych i'n hymwelwyr.

Yr oriau: 37.5 awr yr wythnos , Shifft gyfartalog 9am - 5pm. Nid oes sifftiau a nosweithiau hollt gan ein bod yn fusnes dydd yn bennaf, yn cynnwys penwythnosau.

Y cyflog: £25,662.00, Inc 33 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun pensiwn cwmni, ynghyd â budd-daliadau eraill

Hyd: Mae hon yn swydd barhaol, gyda'r cyfle i symud ymlaen

You'll be working at Bodnant, Tal-y-Cafn, near Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE.

What you'll be doing

You ll work with our Food & Beverage Manager to manage our entire Food & Beverage operation. You ll always consider how we can do it better, more efficiently, and how we can deliver an even tastier end result for the visitor. We want to hear your ideas: we want to know what else we can do to get our customers talking and tasting. From mouth-watering food, to attentive service, to little touches that make a big difference, your catering know-how and painstaking attention to detail, will ensure that every visitor has an incredible experience.

Byddwch yn gweithio gyda'n Rheolwr Bwyd a Diod i reoli ein gweithrediad Bwyd a Diod cyfan. Byddwch bob amser yn ystyried sut y gallwn ei wneud yn well, yn fwy effeithlon, a sut y gallwn sicrhau canlyniad gwell fyth i'r ymwelydd. Rydym am glywed eich syniadau: rydym am wybod beth arall y gallwn ei wneud i gael ein cwsmeriaid i siarad a blasu. O fwyd sy'n dyfrio'r geg, i wasanaeth sylwgar, i ychydig o gyffyrddiadau sy'n gwneud gwahaniaeth mawr, bydd eich gwybodaeth am arlwyo a'ch sylw poenus i fanylion, yn sicrhau bod pob ymwelydd yn cael profiad anhygoel.

Who we're looking for

To be successful in this role, you ll need to;

 • Have good people management skills, including setting personal objectives and providing feedback
 • Have good people skills enabling effective relationships externally and internally to be built and maintained
 • Hold City and Guilds level 2/3 or equivalent
 • Have some management of budgets, increasing income and controlling costs including stock and waste management

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, bydd angen i chi;

•Meddu ar sgiliau rheoli pobl da, gan gynnwys gosod amcanion personol a darparu adborth

•Meddu ar sgiliau pobl dda sy'n galluogi i berthnasoedd effeithiol yn allanol ac yn fewnol gael eu hadeiladu a'u cynnal

•Cynnal City and Guilds lefel 2/3 neu gyfwerth

•Rheoli cyllidebau,cynyddu incwm a rheoli costau gan gynnwys rheoli stoc a gwastraff

The package

The National Trust has the motto For everyone, for ever at its heart. We re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Flexible working whenever possible
 • Free parking at most locations
 • Free entry to our properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary.

Mae r arwyddair I bawb, am byth yn ganolbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym yn gweithio n galed i greu diwylliant cynhwysol, ble mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Mae n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y cymunedau a r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ni ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb dderbyn croeso yn ein timau hefyd. O ba le bynnag y dewch, a waeth beth yw ch cefndir, rydym yn awyddus i glywed gennych - p un ai ydych yn rhoi jam yn gyntaf, hufen yn gyntaf, neu n casáu sgons hyd yn oed, d oes dim ots. Mae croeso i bawb.

Mae r buddion o weithio gyda r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys:

Gweithio hyblyg pryd bynnag y bo modd

Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau

Mynediad am ddim i n heiddo i chi, i ch gwestai a ch plant (dan 18)

Cylin pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol.

Apply for Job
Apply for Job

Job Overview

 • category

  Location

  Not Specified
 • category

  Employment Type

  Permanent
 • category

  Sector

  Conferences, Events & Exhibitions Business Intelligence & Analytics Media PR & Communication
 • category

  Recruiter Type

  Recruitment Agency
 • Offered Salary

  25662
 • Company Profile

Share :


Register your CV

Upload your CV today and be found by the best media companies. Don’t miss out!