Amnesty International, International Secretariat

  • United Kingdom